Ing. Martin Škopek, Ph.D. (* 1975) po ukončení studia oboru elektrická trakce v dopravě na střední průmyslové škole dopravní v Plzni v roce 1993 pokračoval ve studiu elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v oboru silnoproudá elektrotechnika se zaměřením na elektrické stroje, jež absolvoval v roce 1998. Poté nastoupil na tamní Katedru teoretické elektrotechniky jako interní doktorand, kde se vedle pedagogických povinností zabýval zejména počítačovou simulací elektromagnetických a s nimi sdružených fyzikálních polí, a to z hlediska teoretického i praktického (programové realizace), a kde v květnu 2002 obhájil disertační práci na téma "Metody matematického a počítačového modelování vybraných sdružených úloh" pod vedením prof. Ing. Iva Doležela, CSc. a doc. Ing. Bohuše Ulrycha, CSc.

Po složení příslušných zkoušek na Ministerstvu obchodu a průmyslu v letech 2009 a 2012 (přezkoušen 2015, 2018) se stal energetickým specialistou (auditorem) ve smyslu § 10 zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) oprávněným k činnostem pod č. osvědčení 0628:

  • vypracovávat energetické audity a energetické posudky,
  • vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy (PENB),
  • provádět kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • provádět kontroly klimatizačních systémů.

V letech 2010 a 2014 byl jmenován Krajským soudem v Českých Budějovicích znalcem v oborech:

  • ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití elektrické energie; hodnocení úspor energie,
  • ENERGETIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie; hodnocení úspor energie,
  • EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, ohřevů a dodávky teplé vody vč. rozúčtování nákladů.

V rámci poradenské a znalecké činnosti s celorepublikovou působností se specializuje zejména na kontroly spotřeby množství dodané energie, výkonové bilance, detekce (nalezení, zdokumentování a příp. odstranění) neoprávněných (černých) odběrů energie (elektřiny, tepla, teplé vody, zemního plynu aj.) a následné stanovení výše škody způsobené dodavateli neoprávněným (černým) odběrem, posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování (rozúčtování, přeúčtování) spotřeby elektřiny, plynu, tepla, teplé vody atd., posouzení oprávněnosti uplatňovaných náhrad škod spojených s energetickými zařízeními apod., tedy převážně na aplikace z oblasti elektroenergetiky související s energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákonem o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o podporovaných zdrojích energie (č. 165/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Mimo klasické znalecké posudky zpracovává i revizní (oponentní) znalecké posudky, odborná vyjádření, studie, analýzy, recenze, rešerše atp. včetně spolupráce v rámci forenzních auditů či při shromažďování a zhodnocení informací potřebných pro akvizice (tzv. energetical due diligence) aj.

V rámci auditorské činnosti zpracovává energetické audity a energetické posudky dle příslušné legislativy pro vybrané typy aplikací (zejména pro potřeby dotačních titulů jako např. Nová zelená úsporám, kotlíková dotace, OPŽP, OPPIK, MPO EFEKT atp.) komplexně, avšak při řešení energetických auditů velkých podniků se v rámci zpracovatelských týmů zaměřuje zejména na oblasti výroby a spotřeby elektřiny. Disponuje moderní měřící technikou (analyzátory elektrických sítí, lokátory vedení, záznamovými teploměry a vlhkoměry, infrakamerou a dalšími).

Ke každému problému přistupuje nezávisle, systémově, s inženýrským přístupem a s více jak 20ti letými odbornými zkušenostmi. Celý svůj profesní život se zabývá technicko-ekonomickými výpočty zaměřenými na aplikace v energetice. Drží se hesla, že "když chce člověk dělat profesionální práci, potřebuje na to odpovídající profesionální vybavení"; Bez spolehlivé měřící a další techniky by nikdy nezískal praktické zkušenosti, na kterých v současnosti staví. Neustále se průběžně vzdělává, každý rok stráví na různých odborných školeních více jak 2 týdny času. Tento čas je neproduktivní, negeneruje ihned zisk, avšak do ceny své práce jej musí zahrnout. Na druhou stranu takto získané znalosti a praktické zkušenosti umožní následně zkrátit čas při řešení problémů svých zákazníků. Výstupy práce jsou vždy v nejvyšší kvalitě jak po stránce věcné, tak formální, což je klienty vysoce ceněno. Pro výkon své práce je profesně pojištěn u Generali Pojišťovny, a.s.

V současnosti se mimo vlastní nezávislé znalecké, konzultační a auditorské činnosti zabývá řešením různorodých fyzikálních a technických úloh podle potřeb svých zákazníků, zejména v rámci společnosti Energy Consulting Service, s.r.o.® , je distributorem a konzultantem programu QuickField™ pro regiony ČR, SR a Polsko. Výsledky své odborné práce nekomerčního charakteru průběžně publikuje v různých publikacích, odborných časopisech a na mezinárodních konferencích (autor či spoluautor více jak 65ti konferenčních příspěvků, odborných článků aj. publikací). Je též pravidelným přispěvovatelem do odborných diskuzí v oboru elektro či obecně úspor energií na portálech elektrika.cz, OEnergetice.cz, NeopravnenyOdber.cz, tzb-info.cz, Elektro bastlírna, Energetické poradenství EKIS aj., popř. vyjadřuje své názory v blogu Tahem zapni, stiskem vypni.

Je aktivním členem různých spolků a komisí, např.:

V rámci své podnikatelské činnosti (od roku 1994 pod IČ 60612738 se plně ztotožňuje s iniciativou Podnikáme bez korupce, je držitelem certifikátu Prověřená společnost a mimo jiné pravidelně podporuje mezinárodní humanitární organizaci Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic.